Voorwaarden / Garantie

Algemene leveringsvoorwaarden-en betalingsvoorwaarden van Danny Zonwering (Kortweg DANNY)

Artikel 1: Algemeen

1:1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Danny en zijn opdrachtgever en / of koper. Onder opdrachtgever dient in deze voorwaarden tevens koper te worden verstaan.

1:2
Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1:3
De door Danny in zijn offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten of anderszins genoemden bedragen zijn exclusief omzetbelastingen,hetzij op de opdrachtbevestiging anders vermeld staat.

Artikel 2: Levertijd

2.1
Door Danny genoemde levertijden worden geacht slechts bij benadering te zijn overeengekomen. Verzuim kan alleen intreden waneer Danny door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming is gegund, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

3.1
Danny behoudt zich hier jegens de opdrachtgever overeenkomstig artikel 3 : 92 bw de eigendom voor van de door hem krachtens de overeenkomst bij de opdrachtgever geleverde en/of gemonteerde dan wel te leveren of te monteren zaken, todat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behouve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel zijn voldaan.

3.2
De door Danny aan of in een gebouw aangebrachten of gemonteerde zaken, worden geacht hun zelfstandigheid te behouden. Zij worden niet geacht door natrekking hun zelfstandigheid te hebben verloren.

Artikel 4: Betaling

4.1
Door de opdrachtgever dient contant bij levering en/of montage het op de desbetreffende faktuur orderbon aangegeven bedrag aan Danny te worden betaald.

4.2
In geval na levering en / of montage door Danny een faktuur aan de opdrachtgever verzonden is, dient betaling binnen 14 dagen na faktuurdatum te geschieden.

4.3
Bij niet tijdige betaling is Danny gerechtigd de opdracht gever zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

4.4
De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever . De kosten worden gesteld op 15 % van het te vorderen bedrag. Tevens is Danny gerechtigd herineringskosten in rekening te brengen.

4.5
Danny is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst en ook voor of tijdens de uitvoering ervan van de opdrachtgever een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen.

Artikel 5: Annulering

5.1
Wijziging of annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Danny. Indien wijziging of annulering is toegestaan, is de opdrachtgever gehouden alle vermogensschade waaronder de reeds gemaakte kosten en gederfde winst aan Danny te voldoen, met een minium van € 300.00.

Artikel 6: Maten en afmetingen

6.1
De in de offerte of overeenkomst genoemde maten en afmetingen zijn bindend. Waneer de maten of afmetingen nadien niet juist blijken te zijn, komt zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7: Montage

7.1
De opdrachtgever staat er jegens Danny voor in dat de ondergrond (plafonds , muren , balkons , en bevestigingsmartiale etc.) geschikt is om daarop rolluiken of alle soorten buitenzonwering en mede binnenzonwering te monteren. Danny wordt geacht niet op de hoogte te zijn van de bouwkundige staat of geschiktheid van deze of dergelijke ondergrond.

Artikel 8: Klachtplicht

8.1
De opdrachtgever is verplicht de door Danny geleverde en/of gemonteerde zaken onmiddellijk na levering op zichtbaren gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de opdrachtgever daarvan terstond althans in ieder geval binnen vier dagen schriftelijk en gemotiveerd bij Danny opgave te doen. Bij gebreke van een dergelijke opgave worden de zaken geacht als deugelijk te zijn aanvaard.

8.2
Andere gebreken moeten door de opdrachtgever onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, maar in ieder geval binnen een maand na levering en/of montage der zaken, schriftelijk en gemotiveerd aan Danny worden gemeld, bij gebreken waarvan deze zaken geacht worden te zijn aanvaard.

8.3
Indien de opdrachtgever niet aan bovenbedoelde klachtenplichten voldoet, vervalt elk beroep op het feit dat de geleverde en/of gemonteerde zaak en/of montage niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Artikel 9: Garantie

9.1
Garantie 2 jaar standaard, voorrijkosten en werkloon valt altijd buiten de garantie.

9.2
Garantie- en klachtrecht vervalt door onzorgvuldig handelen van de opdrachtgever met betrekking tot de geleverde zaken.

9.3
Tevens vervalt het garantie- en klachtrecht indien opdrachtgever reparaties of andere (werkzame) handelingen aan het geleverde heeft verricht, of door derden heeft laten verrichten. 

Artikel 10: Overmacht

10.1
Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt door partijen verstaan: alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken, hieronder te verstaan onder andere: vertraagde levering van tijdige bestellingen en matriale, transportmoeilijkheden , mechanische of andere storingen die Danny in zijn bedrijf treffen, verheidsmaatregelen,
bijzondere weersomstandigheden, deconfitures van toeleveranciers van Danny, ziekte van Danny, zijn personeel of personen van wie hij zich voor de uitvoering van zijn overeenkomsten bedient.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1
Op de overeenkomsten tussen Danny en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen welke tussen Danny en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit het uitvloeisel mochten zijn, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in de arrondissementrechtbank arnhem.

April 2012